Helsingin ympäristövyöhykkeen laajentamismahdollisuuksia

FLOU selvitti Helsingin toimeksiannosta kaupungin ympäristövyöhykkeen laajentamismahdollisuuksia. Ympäristövyöhykkeillä tarkoitetaan kaupunkien alueita, joilla rajoitetaan tieliikennettä päästöperusteisesti ilmanlaadun parantamisen ja terveyden edistämisen syistä. Nykyinen Helsingin ympäristövyöhyke kattaa maantieteellisesti kantakaupungin eli Hakamäentien eteläpuolisen alueen. Ympäristövyöhyke rajoittaa HSL:n kilpailuttamaa joukkoliikennettä sekä HSY:n kilpailuttamaa jätteenkuljetusta.

Selvityksen tavoitteena oli tutkia, mitkä ovat tehokkaimmat toimenpiteet, joilla Helsinki voisi vähentää tieliikenteestä johtuvia lähipäästöjä (PM2.5, PM10, NO2, NOx  ja melu) sekä ilmastopäästöjä. Selvityksessä tutkittiin kahdeksaa kansainvälisiin esimerkkeihin pohjautuvaa toimenpidettä:

  • Euro-päästöluokkapohjainen vyöhyke raskaalle liikenteelle,
  • Euro-päästöluokkapohjainen vyöhyke henkilöautoliikenteelle
  • Euro-päästöluokkapohjainen vyöhyke jakeluliikenteelle
  • nastarenkaiden käyttörajoitukset
  • työmaakoneiden päästörajoitukset
  • biopolttoaineiden käyttö rakentamisessa ja kuljetuksissa
  • nollapäästöisten ajoneuvojen vyöhyke
  • jakelu- ja huoltoliikenteen järjestäminen öisin.

Vaikutusarvioinnin pohjalta tunnistettiin keskeiset toimenpiteet kunkin ympäristövyöhykkeelle asetetun tavoitteen toteuttamiselle.

Terveydelle haitallisten ilmansaasteiden torjunnan kannalta keskeisimpiä toimenpiteitä ovat erityisesti dieselajoneuvoihin kohdistuvilla Euro-päästöluokkarajoituksia raskaalle liikenteelle sekä jakelu- ja huoltoliikenteelle. Katupölyn määrän alentamisen kannalta tehokkaimmiksi toimenpiteiksi tunnistettiin nastarenkaiden käyttökiellot pölyn kannalta ongelmallisimmilla katuosuuksilla. Melun vähentämisen kannalta tehokkaimmiksi toimenpiteiksi tunnistettiin nastarenkaiden käyttökiellot ja nollapäästövyöhykkeet.

Ilmastovaikutusten kannalta oleellisimmat toimenpiteet liittyvät käyttövoimamuutokseen, liikenteen sujuvoitumiseen ja ajoneuvokannan uudistumiseen. Vaikka tarkastelluilla toimenpiteillä on pääosin ilmastopäästöjä vähentävä vaikutus, on yksittäisen toimenpiteen vaikutus kokonaisuuden kannalta rajallinen.

Selvitys tehtiin yhteistyössä Kaupunkitutkimus TA Oy:n kanssa. Projektiraportti on julkaistu sivulla https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/aineistot/aineistoja-12-19.pdf