Tarkastelussa liikennejärjestelmätoimenpiteiden vaikutukset kasautumiseen ja yritysten tuottavuuteen

Liikennejärjestelmän kehittämisen tiedetään vaikuttavan mm. työvoiman saatavuuteen ja kuljetuskustannuksiin, mutta sillä on vaikutusta myös osaamisen leviämiseen ja alihankintaketjujen erikoistumismahdollisuuksiin kasautumisen (agglomeraatio) kautta.

Kasautumisella tarkoitetaan taloudellisen toiminnan alueellista keskittymistä. Kasautumisen taustalla on mikrotasoisia yritysten toimintaan liittyviä tekijöitä. Liikennejärjestelmätoimenpiteillä vaikutetaan yritysten välisiin yhteyksiin, työmarkkinoiden vuorovaikutusmekanismeihin sekä tiedon ja osaamisen syntymiseen, leviämiseen ja kumuloitumiseen.

Liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilaamassa työssä selvitettiin liikenteen aiheuttamien kasautumisvaikutusten suuruusluokkia, suhdetta liikennejärjestelmätoimenpiteiden suoriin taloudellisiin vaikutuksiin sekä edellytyksiä kasautumisvaikutusten arviointeihin ja niiden kehittämiseen Suomessa.

Liikennehankkeiden aiheuttamat kasautumishyödyt ovat tyypillisesti noin 0–30 % suhteessa suoriin taloudellisiin hyötyihin. Kaikki näistä hyödyistä eivät kuitenkaan ole lisähyötyjä jo nyt hyöty-kustannusanalyysissa arvioitavien suorien hyötyjen päälle. Tutkimuskirjallisuuden mukaan kasautumisvaikutukset ovat melko paikallisia ja heikkenevät nopeasti matka-ajan kasvaessa. Siten liikennejärjestelmätoimenpiteillä on merkittäviä kasautumisvaikutuksia kaupunkiseutujen sisällä, mutta kaupunkiseutujen välisten yhteyksien parantaminen tuottaa vain pieniä kasautumisvaikutuksia.

Tällä hetkellä Suomessa on mahdollista vertailla liikenteellisten toimenpiteiden kasautumisvaikutusten eroja laadullisesti perustuen työmatkojen ja työpaikkojen välisten matkojen matkavastusmuutoksiin. Soveltamalla olemassa olevia liikenne-ennustemalleja, voidaan tuottaa arvioita saavutettavuusmuutoksista työmatkoilla ja työpaikkojen välisillä matkoilla. Saavutettavuusmuutosten perusteella voidaan arvioida kasautumisen muutoksia. Määrällisten arvioiden tekeminen edellyttää jatkotutkimusta ja menetelmäkehitystä. Käytössä olevat tietoaineistot mahdollistavat tutkimukset kasautumisilmiöstä Suomessa.

Selvityksen toteuttivat yhteistyössä FLOU Oy, ETLA, Kaupunkitutkimus TA Oy ja Ramboll Finland Oy. Loppuraportti löytyy sivulta https://www.etla.fi/julkaisut/