Kävelyliikenteen vaikutukset esiin

Kävelyllä on erityinen rooli liikennejärjestelmässä. Se on edullinen ja suurimmalle osalle käytettävissä oleva kulkumuoto. Vaikka matkan pääasiallinen kulkutapa olisi jokin muu, lähes jokainen matka sisältää kävelyä matkan alussa esimerkiksi parkkipaikalle tai joukkoliikennepysäkille ja matkan lopussa lopulliseen määränpäähän. Helsingin kaupungilla on useita hankkeita liittyen kävelyn edistämiseen kulkumuotona. Esimerkiksi Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmassa (2015) kiinnitetään huomiota kävelyyn kulkutapana ja kävely-keskustan laajentamisen selvittäminen on osa Helsingin strategiaa vuosille 2017–2021. Kävelyn kasvaneen merkityksen kautta on syntynyt myös tarve ymmärtää paremmin kävelyä kulkutapana, liikennehankkeiden ja kaupunkiympäristön vaikutusta kävelyn yleisyyteen sekä kävelyn monipuolisia taloudellisia ja liikenteellisiä vaikutuksia.

Juuri ilmestyneessä Helsingin kaupungin tilaamassa esiselvityksessä ”Kävelyn vaikutusten arviointi liikennejärjestelmäsuunnittelussa” on tutkittu, mitä ja minkä suuruisia vaikutuksia kävelyllä on kirjallisuuden perusteella ja mitkä asiat vaikuttavat kävelyn valintaan kulkutavaksi. Lisäksi on selvitetty, miten kävelyhankkeiden arviointia voitaisiin kehittää ja saada vahvemmin osaksi hankearviointia. Suurimmat puutteet kävelyhankkeiden arvioinnissa ovat tarkkuudeltaan sopivien mallinnusmenetelmien ja hyöty-kustannusanalyysin yksikköarvojen puute. Selvityksessä annetaan suosituksia arviointimenetelmien pilotoimiseksi, arviointityökalujen kehittämiseksi ja kokeelliseen suunnitteluun ja tutkimuksiin.

Jos hankkeiden ja toimenpiteiden vaikutuksia kävelyyn ei arvioida, voi päätöksentekoa ja suunnittelua tukevista arvioinneista jäädä huomattavia vaikutuksia arvioimatta.

https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/aineistot/aineistoja-12-20.pdf