Liikennehankkeiden kiinteistömarkkinavaikutukset

Liikennehankkeiden kiinteistömarkkinavaikutukset

Suomessa käydään aktiivisesti keskustelua liikennehankkeiden taloudellisista vaikutuksista. Liikennejärjestelmään investoitiin vuosina 2015–2017 noin 1,4 miljardia euroa vuodessa. Päätetyt ja suunnitteilla olevat suuret raideliikenneinvestoinnit ovat synnyttäneet kiinnostusta hankkeista aiheutuviin kiinteistökehityshyötyihin. Uudessa selvityksessä tunnistetaan suuntaviivoja liikennehankkeiden kiinteistömarkkinavaikutusten arviointiin. FLOU Oy, Kaupunkitutkimus TA Oy ja Aalto-yliopisto toteuttivat yhteistyössä tutkimuksen liikennehankkeiden kiinteistömarkkinavaikutuksista. Tutkimuksen toimeksiantajina toimivat Rakennusteollisuus RT, Liikenne- ja viestintäministeriö, […]

Helsingin ympäristövyöhykkeen laajentamismahdollisuuksia

Helsingin ympäristövyöhykkeen laajentamismahdollisuuksia

FLOU selvitti Helsingin toimeksiannosta kaupungin ympäristövyöhykkeen laajentamismahdollisuuksia. Ympäristövyöhykkeillä tarkoitetaan kaupunkien alueita, joilla rajoitetaan tieliikennettä päästöperusteisesti ilmanlaadun parantamisen ja terveyden edistämisen syistä. Nykyinen Helsingin ympäristövyöhyke kattaa maantieteellisesti kantakaupungin eli Hakamäentien eteläpuolisen alueen. Ympäristövyöhyke rajoittaa HSL:n kilpailuttamaa joukkoliikennettä sekä HSY:n kilpailuttamaa jätteenkuljetusta. Selvityksen tavoitteena oli tutkia, mitkä ovat tehokkaimmat toimenpiteet, joilla Helsinki voisi vähentää tieliikenteestä johtuvia lähipäästöjä […]

Klash etsii uusia tapoja ihmisten, tavaroiden ja palveluiden kokonaistehokkaaseen liikkumiseen haja-asutusalueilla

Klash etsii uusia tapoja ihmisten, tavaroiden ja palveluiden kokonaistehokkaaseen liikkumiseen haja-asutusalueilla

Klash on valtakunnallinen haastekilpailu ja ideakiihdyttämö, jossa haetaan uusia ratkaisuja kuntien määrittelemiin ongelmiin. Ratkaisut keskittyvät lisäämään ihmisten, ympäristön ja talouden hyvinvointia. Haastekilpailun järjestää Suomen Kuntaliitto ry. Yksi haasteista liittyy haja-asutusalueiden liikenteeseen. Kilpailussa etsitään skaalautuvaa ratkaisua, joka lisää ihmisten mahdollisuuksia liikkumiseen haja-asutusalueilla, lisää palveluiden saavutettavuutta, vähentää yksityisautoilun tarvetta ja kuljetusten ympäristövaikutuksia sekä hillitsee kasvavia kuljetuskustannuksia kunnissa. […]

FLOU mukana Liikenne ja maankäyttö 2019 -seminaarissa

FLOU mukana Liikenne ja maankäyttö 2019 -seminaarissa

Joka toinen vuosi toteutettava seminaari kerää toimijoita yhteen ajankohtaisten teemojen pariin jakamaan hyviä käytänteitä ja pohtimaan ratkaisuja tämän hetken ja tulevaisuuden haasteisiin. Seminaarin ohjelma koostuu kaikille yhteisistä sessioista ja rinnakkaisista teemasessioista. FLOU on tapahtumassa mukana kahdella esityksellä. Seminaarin ensimmäisenä päivänä toimitusjohtajamme Taina Haapamäki esittelee Helsingin ympäristövyöhykeselvityksen tuloksia. Toisena päivänä datatieteilijä Touko Väänänen kertoo liikenteen uusista […]

Maaseutututkijatapaaminen Ähtärissä

Maaseutututkijatapaaminen Ähtärissä

Maaseutututkijatapaaminen kerää tutkijat ja kehittäjät Ähtäriin 22.-23.8. Tilaisuudessa ovat esillä mm. maaseudun liikenne, maaseutupolitiikka ja maaseudun eletty, koettu ja tuotettu oikeudenmukaisuus. Olemme mukana esittelemässä Pohjois-Savon työmatkaliikenteen uusia ratkaisuja. Esitys löytyy sivulta http://www.mua.fi/wp-content/uploads/2019/08/5_Saarinen_PohjoisSavo_Ty%C3%B6matkaliikenne_MaaS.pdf

Pohjois-Savon työmatkaliikenteeseen etsitään uusia ratkaisuja

Pohjois-Savon työmatkaliikenteeseen etsitään uusia ratkaisuja

Pohjois-Savossa kehitetään työmatkaliikenteen palveluja ja keinopaletti on tällä kertaa harvinaisen avoin. Erityisenä haasteena maakunnassa ovat opiskelijoiden työssäoppimisen liikenneyhteydet, sillä ilman ajokorttia tai mahdollisuutta henkilöauton käyttöön on mahdotonta ottaa vastaan kauempana olevaa työssäoppimis- tai harjoittelupaikkaa. Esimerkiksi Iisalmi-Vieremä-yhteysväliä pendelöiville vuorotyöläisille nykyiset joukkoliikennepalvelut sopivat heikosti. Keväällä 2018 FLOU toimitti yhdessä kumppaninsa Perille-palvelun kanssa laajan selvityksen työmatkojen yhdistettävyydestä sekä […]

Raide-Jokerin vaikutuksista uutta tietoa

Raide-Jokerin vaikutuksista uutta tietoa

Raide-Jokeri on Helsingin ja Espoon välille suunniteltu kehämäinen pikaraitiolinja, joka toteutuessaan korvaisi nykyisen bussilla liikennöidynrunkolinjan 550. Tässä hankearvioinnissa Raide-Jokerin toteuttamisen yhteiskuntataloudellista kannattavuutta on verrattu nykyisen runkolinjan 550 liikenteen jatkamiseen ja kehittämiseen. Raide-Jokerin tärkeimpiä tavoitteita ovat maankäytön tiivistäminen ja poikittaisen joukkoliikenteen parantaminen kasvattamalla kapasiteettia japarantamalla liikennöinnin luotettavuutta. Raide-Jokerin käytävän asukasmäärän ennustetaan kasvavan noin 70 000 asukkaalla […]

Selvitys Kerava-Nikkilä-radan henkilöliikenteestä

Selvitys Kerava-Nikkilä-radan henkilöliikenteestä

Selvitys Kerava-Nikkilä-radan henkilöliikenteestä on valmistunut Selvityksen tehtävänä oli päivittää vuonna 2015 laadittu Kerava–Nikkilä-radan henkilöliikenteen tarveselvitys, tarkentaa lyhyen aikavälin bussivaihtoehdon suunnittelua sekä tuottaa päätöksenteon tueksi lisätietoja rataosan henkilöliikenteelle avaamisen vaikutuksista. Työssä arvioitiin radan henkilöliikenteen kannattavuutta eri maankäyttöskenaarioissa ja luotiin kehittämispolku siitä, millä konkreettisilla askeleilla radan henkilöliikenne on mahdollista aloittaa. Työ palvelee MAL 2019 -suunnitelman laadintaa. Loppuraportti […]

Strateginen data liikennejärjestelmäsuunnittelun tukena

Strateginen data liikennejärjestelmäsuunnittelun tukena

Osana MAL 2019 -suunnitelman laatimista FLOU selvitti yhdessä HSL:n kanssa, mitä dataa tarvitaan liikenteen operatiivisen ja strategisen kehittämisen tueksi nyt ja tulevaisuudessa. Työssä selvitettiin tarvittava data ja tietorakenteet Helsingin seudun liikennejärjestelmän optimoimiseksi, määritettiin datan roolia julkishyödykkeenä sekä arvioitiin datan omistajuuteen ja sääntelyyn liittyviä malleja. Selvitys liikenteen strategisesta datasta on julkaistu HSL:n sivuilla. https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/20180920_strada_aineisto_final.pdf

Autolla yhdessä? Yhteiskäyttöpalveluiden vaikutukset ovat riippuvaisia politiikkatoimenpiteistä

Autolla yhdessä? Yhteiskäyttöpalveluiden vaikutukset ovat riippuvaisia politiikkatoimenpiteistä

Selvitys jakamisen mahdollisuuksista on valmistunut. Selvitystyön tavoitteeksi asetettiin jaettujen kyytien ja yhteiskäyttöautojen hallinnan ja operoinnin kannalta keskeisten elementtien tunnistaminen sekä mahdolliset toimijat ja niiden roolit palvelujen tuottamisessa.  Johtopäätösten  pohjaksi  tehtiin  yhteiskäyttöisten  palvelujen  vaikuttavuusarviointi, joka perustuu vuoden 2030 liikenne-ennusteisiin ja FLOUn kehittämiin jakamistalouden markkinamalleihin. Yleisenä havaintona saatiin, että sekä kyytien jakamisen, että autojen yhteiskäytön suurin maksuhalukkuus […]