Oletko Sinä uusi FLOUlainen?

Oletko Sinä uusi FLOUlainen?

FLOU on vuonna 2016 perustettu itsenäinen, liikenteen asiantuntijapalveluihin, suunnitteluun ja riskienhallintaan erikoistunut konsulttitoimisto. Erikoisosaamistamme ovat vaativat liikennejärjestelmän suunnittelua tukevat vaikutusarviot, liikennetaloudelliset tarkastelut, arviointimenetelmien kehittäminen, älyliikenne ja kyberturvallisuus. Työmme koostuu projekteista; viimeisen vuoden aikana meitä ovat työllistäneet muun muassa useat raideliikenteen toimintaympäristön selvitykset, joukkoliikennesuunnitelmat, rahoitustarkastelut, poliittisten toimenpiteiden vaikutusarvioinnit, tiemaksutarkastelut, kaupunkitaloudelliset analyysit ja riskienhallinnan tehtävät. Uskomme, että […]

Esiselvitykset Helsingin seudun tiemaksuista ovat valmistuneet

Esiselvitykset Helsingin seudun tiemaksuista ovat valmistuneet

Esiselvitykset Helsingin seudun tiemaksuista ovat valmistuneet. Vastasimme teknistoiminnallisesta esiselvityksestä, jonka pääpaino oli kartoittaa maksujärjestelmien toiminnallisuuksia ja toteutusvaihtoehtoja benchmark-tarkastelujen kautta sekä edellytyksiä tiemaksujen vaikutusarviointiin. Liikennemäärän ylittäessä väylälle ominaisen kapasiteetin ajoneuvot jonoutuvat, matka-ajat pidentyvät ja välityskyky romahtaa. Tiemaksut mahdollistavat tie- ja katuverkon suorituskyvyn optimoinnin. Kaikissa benchmark-kaupungeissa tiemaksujen taustalla on ollut laajempia yhteiskunnallisia tavoitteita, joiden saavuttamiseksi tiemaksut on […]

Saimaan mobiiliverkot palvelevat monia käyttötarkoituksia

Saimaan mobiiliverkot palvelevat monia käyttötarkoituksia

Saimaan syväväylällä mobiiliverkkoja hyödynnetään navigointiin ja väylänpitoon (esim. älypoijut), yhteydenpitoon alusten, satamaoperaattoreiden, viranomaisten ja varustamoiden välillä sekä vapaa-ajan käyttötarkoituksiin. Keskeisimmät käyttäjäryhmät ovat tiedonsiirtoverkkoihin pääasiassa tyytyväisiä. Vesiliikenteen alusten digitalisaatio ja tulevaisuudessa (mahdollinen) autonomisoituminen luovat kuitenkin syväväylälle haasteita tietoverkkojen näkökulmasta. Digitaalisessa murroksessa Saimaa voisi toimia monien erilaisten vesiliikenteen pilottien (esim. etäluotsaus) testialueena. Sisävesistönä Saimaa tarjoaa merialueita paremman mobiiliverkkojen kattavuuden, mikä mahdollistaa sovellusten testaamisen. Selvitimme tietoverkkotarpeita Etelä-Karjalan liiton toimeksiannosta. Työ on osa naviSaimaa-hanketta. […]

Sähköiset tieverkot keinona liikenteen päästöjen vähentämiseen

Sähköiset tieverkot keinona liikenteen päästöjen vähentämiseen

Suomen tavoitteena on puolittaa liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä ja vuoteen 2045 mennessä liikenteen tulisi olla kokonaan päästötöntä. Tämä vaatii merkittäviä toimia tieliikenteessä, jonka päästöt muodostavat 93 % kaikista kotimaan liikenteen päästöistä. Yhtenä päästövähennyskeinona on esitetty  tieverkon sähköistämistä, mikä mahdollistaisi ajoneuvojen akkujen lataamisen ajon aikana. Nykytiedon ja  laaditun tarkastelun valossa sähköiset tieverkot voivat olla vaihtoehto […]

Kävelyliikenteen vaikutukset esiin

Kävelyliikenteen vaikutukset esiin

Kävelyllä on erityinen rooli liikennejärjestelmässä. Se on edullinen ja suurimmalle osalle käytettävissä oleva kulkumuoto. Vaikka matkan pääasiallinen kulkutapa olisi jokin muu, lähes jokainen matka sisältää kävelyä matkan alussa esimerkiksi parkkipaikalle tai joukkoliikennepysäkille ja matkan lopussa lopulliseen määränpäähän. Helsingin kaupungilla on useita hankkeita liittyen kävelyn edistämiseen kulkumuotona. Esimerkiksi Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmassa (2015) kiinnitetään huomiota kävelyyn kulkutapana […]

Saimaan kanavan sulkujen pidentämisen hankearviointi on valmistunut

Saimaan kanavan sulkujen pidentämisen hankearviointi on valmistunut

Saimaan kanava tarjoaa suoran kilpailukykyisen yhteyden Keski-Euroopan meri- ja sisävesisatamista lukuisiin Suomen sisämaan kaupunkeihin aina Joensuuhun ja Siilinjärvelle saakka. Kanava on tärkeä erityisesti Itä-Suomen metsäteollisuudelle, joka käyttää sitä sekä raakapuun tuontiin että lopputuotteiden vientiin. Alueen vientiteollisuuden kilpailukyvyn vahvistamiseksi Väylävirasto laati suunnitelman kanavan sulkujen pidentämisestä ja vedenpinnan nostamisesta. Suunnitellut muutokset mahdollistavat aluskohtaisen lastikoon kasvattamisen. FLOU laati […]

Tarkastelussa liikennejärjestelmätoimenpiteiden vaikutukset kasautumiseen ja yritysten tuottavuuteen

Tarkastelussa liikennejärjestelmätoimenpiteiden vaikutukset kasautumiseen ja yritysten tuottavuuteen

Liikennejärjestelmän kehittämisen tiedetään vaikuttavan mm. työvoiman saatavuuteen ja kuljetuskustannuksiin, mutta sillä on vaikutusta myös osaamisen leviämiseen ja alihankintaketjujen erikoistumismahdollisuuksiin kasautumisen (agglomeraatio) kautta. Kasautumisella tarkoitetaan taloudellisen toiminnan alueellista keskittymistä. Kasautumisen taustalla on mikrotasoisia yritysten toimintaan liittyviä tekijöitä. Liikennejärjestelmätoimenpiteillä vaikutetaan yritysten välisiin yhteyksiin, työmarkkinoiden vuorovaikutusmekanismeihin sekä tiedon ja osaamisen syntymiseen, leviämiseen ja kumuloitumiseen. Liikenne- ja viestintäministeriön ja […]

Liikenneinfrahankkeiden tuottamien vaikutusten hyödyntäminen osana hankkeiden rahoitusta

Liikenneinfrahankkeiden tuottamien vaikutusten hyödyntäminen osana hankkeiden rahoitusta

Liikenneinfrastruktuurin rahoitus on merkittävä yhteiskunnallinen haaste niin valtiolle, kuin kaupungeille ja kunnille. Perinteisen puhtaan talousarviopohjaisen budjettirahoituksen mahdollisuudet uusien ja kustannuksiltaan mittavien infrahankkeiden rahoituksessa ovat rajalliset. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) hanke LiVaRa etsii keinoja vaikutusten hyödyntämiseen osana hankkeiden rahoitusta. Työn tavoitteena on tunnistaa liikenneinfrahankkeiden rahoitus- ja toimitusmallit ja niiden soveltuvuus erilaisten liikennehankkeiden toteuttamiseen. Työssä […]

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen toteuttajaosapuolet on valittu

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen toteuttajaosapuolet on valittu

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen toteuttajaosapuolet on valittu. Raitiotie täydentää Helsingin kestävän liikkumisen raideverkostoa ja tukee Helsingin visiota olla maailman toimivin kaupunki. Valmistuessaan uusi raitiotieyhteys tarjoaa sujuvan yhteyden reitille Nihti–Kalasataman metroasema–Vallilanlaakso–Pasila ja yhdistää olemassa olevat raitiotie-, metro- ja lähijunaverkot toisiinsa. Olemme mukana Karaatti-allianssissa yhdessä GRK Infra Oy:n, GRK Rail Oy:n, AFRY Finland Oy:n ja Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy:n […]

RATA2020 kerää raideliikenteen asiantuntijat Tampereelle 21.-22.1.

RATA2020 kerää raideliikenteen asiantuntijat Tampereelle 21.-22.1.

Olemme mukana RATA2020-tapahtumassa 21.-22.1. Tampereella. Lavalle nousevat asiantuntijamme Taina Haapamäki ja Touko Väänänen aiheinaan kaupunkiraidehankkeiden vaikutusarvioinnin kehittäminen sekä liikennehankkeiden vaikutukset asuntojen ja toimistojen hintoihin. Mukana on lisäksi suhteellisen uusi floulainen, projektipäällikkö Tuomo Lapp. Osaamisalueemme kattaa laajasti raideliikenteen. Vuosien varrella olemme tuottaneet tietoa päätöksentekoon mm. seuraavissa toimeksiannoissa: Rataliikenteen ohjauksen palvelumäärittely (Liikennevirasto 2016) Kantakaupungin joukkoliikenteen kehittämisselvitys (Helsinki […]